هجران

(تک نوازی تار)
 
 
استاد حسین علیزاده
 
 
حسین علیزاده

 


1   پیش در آمد ...

Size: 2.1 Mb 
  .......... 
Download
----------------------------

2   در آمد ...

Size: 0.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

3   زابل ...

Size: 1.3 Mb
   ..........  Download
----------------------------

4   میانه ...

Size: 0.7 Mb
   ..........  Download
----------------------------

5   مخالف ...

Size: 1.4 Mb
   ..........  Download
----------------------------

6   ضریب مخالف ...

Size: 1.8 Mb
   ..........  Download
----------------------------

7   فرود ...

Size: 0.5 Mb
   ..........  Download
----------------------------

8   هجران ...

Size: 1.1 Mb
   ..........  Download
----------------------------

9   در آمد کرشمه ...

Size: 0.7 Mb
   ..........  Download
----------------------------

10   چهار مضراب هجران ...

Size: 0.4 Mb
   ..........  Download
---------------------------

11   نوا ...

Size: 1.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

12   شکسته ...

Size: 0.6 Mb
   ..........  Download
----------------------------

13   ضریب شکسته ...

Size: 0.6 Mb
   ..........  Download
----------------------------

14   فرود چهار مضراب ...

Size: 1.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

15   فغان ...

Size: 0.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------